https://www.youtube.com/watch?v=FrmsBCfdkoo

n

Ako, si ______________________, ay nakikilahok sa OFW para sa Magsasaka upang magsaka ng cacao. Ako ay mapagkakatiwalaan ng buong buo at ng buong karangalan. Sa aking pakikilahok, ako ay nangangako na pagbubutihin ko ang sistema ng pagtatanim, pagpapalago at pag-ani ng cacao. Malugod ko’ng tinatanggap ang bago at modernong pamamaraan sa pagsasaka. Hindi sapat sa akin ang nakagawiang “pwede na ‘yan.” Bagkus, ang pagiging mahusay sa higit sa nakasanayan at pagkakaroon ng taas-noong kagalingan ay aking pahahalagahan.

nn

Nawa’y tulungan ako ng Panginoon sa aking pangako.

n

n

n